Monday, 25 July 2011

INTERAKSI MINGGU 3 : JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

Jadual Spesifikasi Ujian
Ia menghuraikan aspek-aspek pencapaian yang hendak diukur serta memberikan panduan untuk mendapatkan satu 
sampel item-item soalan

Kepentingan JSU

 • Dapat mengelakkan ujian yang dibina secara sembarangan dan dapat dilakukan secara terancang dan rapi.
 • Dalam JSU, bilangan soalan bagi sesuatu tajuk diberi berdasarkan pentingnya tajuk atau objektif pelajaran.
 • Akan menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian.
 • Membolehkan ujian yang sama dibina oleh orang lain.
 • Dapat menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun.
Perbandingan dapat dibuat di antara satu ujian dengan ujian yang lain
Penyediaan JSU
 • JSU mengandungi maklumat tentang:
 • · Bentuk dan panjangnya ujian
 • · Aras kesukaran dan juga aras kemahiran yang diuji
 • · JSU yang dirancang dengan baik akan menolong dalam penentuan
 • · kesahan dan kebolehpercayaan ujian itu.
 • · Pembahagian soalan untuk tiap-tiap unit kandungan mesti sama dengan
 • · penegasan yang diberi dalam pengajaran.
 • · Kepentingan aras mesti bersesuaian dengan kebolehan murid-murid yang
 • · akan diuji.
 • · Terdapat dua jenis soalan yang boleh digunakan iaitu soalan objektif dan
 • · soalan subjektif.
 • · Penggubal soalan mesti menentukan jumlah soalan untuk ujian itu.
 • · Masa mestilah cukup supaya 80% daripada murid-murid dapat menjawab
 • · soalan.
Penentuan Aras
Pengetahuan


 • Aplikasi
 • Kefahaman
 • Analisis
 • Sintesis
 • Penilaian


ARAS PENGETAHUAN


Ciri soalan
 • Memerlukan calon mengingat semula. 
 • Jawapan calon menggunakan bahasa asal
 • Contoh Kata Kerja (Labelkan, Senaraikan, Manakah, Apakah)


ARAS KEFAHAMAN


Ciri Soalan

 • Memerlukan calon memahami fakta dan menghuraikannya, memberi contoh atau illutrasi dalam bahasanya sendiri.
 • Contoh Kata Kerja (Terangkan, Jelaskan, Huraikan, Tukarkan)


ARAS APLIKASI


Ciri Soalan
 • Memerlukan calon menyelesaikan masalah.
 • Masalah diselesaikan dengan cara tersendiri menggunakan gabungan teori, pengalaman dan pelbagai kaedah penyelesaian masalah yang mempunyai unsur persamaan.
 • Contoh Kata Kerja (Selesaikan, Binakan, Carikan, Tunjukkan, Kirakan ,Demonstrasikan)

No comments:

Post a Comment